Revisor for enskild firma – behöver du en?

bilde
Senast uppdaterad: 7 maj 2023

  En revisor gör en revision av ett företags förvaltning, både den ekonomiska och den förvaltning som ledningen annars gör. Alla företag behöver inte ha en revisor, utan det finns speciella regler som bestämmer vilka bolag som bör ha en revisor ochs om inte kan avsäga sig en sådan. Du som har en enskild firma kanske undrar om ditt företag behöver en revisor. Det är en av frågorna vi kommer besvara i den här texten. VI kommer också berätta mer om vad en revisor gör, och på vilket sätt revisorn kan vara till nytta för verksamheten.

  Vi hjälper dig at hitta rätt bokföring

  Få offerter från 3 skickliga leverantörer. Tjänsten är helt gratis och inte bindande.

  Vilka företag måste ha en revisor?

  Huvudregeln är att vissa företag måste ha en revisor. Det gäller framförallt aktiebolag, men det finns undantag om det handlar om ett litet aktiebolag. Däremot måste aktiebolag som är publika, finansiella företag och sådana aktiebolag som har en särskild begränsning av vinstutdelning alltid ha en revisor. 

  Vad gäller då egentligen för enskilda firmor? Som grundregel kan man nästan alltid utgå från att en enskild firma inte måste ha en revisor enligt lagen. Visserligen kan det finnas undantag, men när en enskild firma blivit så pass stor att en revisor skulle behövas är det vanligare att man redan gjort en ombildning till aktiebolag. 

  För att göra det lite tydligare så är det som avgör om man måste ha en revisor inte vilken bolagsform man har, utan hur stort bolaget i fråga är. Om ett företag når upp till åtminstone två av de tre nedanstående gränsvärdena under de två föregående räkenskapsåren (samma gränsvärden måste vara uppfyllda under båda åren) så krävs en revisor:

  1. Den enskilda firman har ett medeltal på fler än tre anställda
  2. Den enskilda firman har en balansomslutning på mera än 1,5 miljoner
  3. Den enskilda firman har en nettoomsättning på mera än tre miljoner

  De flesta som har en enskild firma kommer inte bocka av de här punkterna. Men, om det ändå skulle vara så att din enskilda firma gör det så måste du alltså ha en revisor. Den måste i sådana fall vara auktoriserad. Du ska också anmäla vem som är revisor till Bolagsverket

  Revisorn måste vara auktoriserad

  Om det skulle vara så att en enskild firma faktiskt uppfyller åtminstone två av kriterierna för när en revisor krävs innebär det att revisorn måste vara kvalificerad. Man kan alltså inte välja vem som helst till att göra revisionen utan det måste vara någon som är auktoriserad av Revisorsinspektionen

  För att bli en auktoriserad revisor måste man både ha praktisk och teoretisk utbildning. Utbildningens längd måste som minst uppgå till sex år. Dessutom måste en person som kallar sig för auktoriserad revisor ha avlagt ett speciellt prov som ordnas av Revisorsinspektionen. Det är bara de som har gjort det som får använda titeln auktoriserad revisor.

  En person som är auktoriserad revisor har åtminstone gått en kandidatutbildning på 180 högskolepoäng i ett relevant ämne på en högskola eller ett universitet. Det som menas med den praktiska utbildningen är att personen i fråga har arbetat heltid i minst tre år som revisor på ett revisionsbolag.

  En revisors uppgift i enskilda firmor

  Det spelar ingen roll vilken bolagsform man har, en revisor har alltid samma arbetsuppgifter. Det en revisor ska göra är att oberoende granska företagets redovisning och förvaltning. Med det menas att revisorn till exempel kontrollerar så att bokföringen är i sin ordning och så att man har skött företaget på det sätt man ska. Arbetet resulterar i en revisionsberättelse där revisorn i fråga lyfter fram sina synpunkter och tankar om den förvaltning som har gjorts.

  Det som är viktigt att veta är att en revisor måste vara oberoende. Det betyder att du som har en enskild firma som måste ha en revisor inte kan välja någon familjemedlem eller annan person som är aktiv i bolaget, även fast denne är auktoriserad. Orsaken till att det är så är att om en revisor har ett eget intresse i företagets ekonomi och framgång så är revisionen jävig, och hela syftet med att ha en revisor är att denna ska vara opartisk och kunna granska bolagets ekonomi utan att ha några egna intressen i det. 

  Revisionsberättelsen bifogas till årsredovisningen

  Alla företag som enligt lagen ska ha en auktoriserad revisor ska göra en årsredovisning som skickas in till Bolagsverket. Det gäller även för enskilda firmor. De företag, alltså även enskilda firmor, som måste ha en revisor ska bifoga revisionsberättelsen till årsredovisningen när den skickas in till Bolagsverket. 

  Det enklaste är att skicka in de dokument som är nödvändiga digitalt. Det går också att skicka in allting till pappers, men det tar lite mera tid och är lite mer omständligt. Därför skickar de flesta bolag in sina årsredovisningar via nätet. Årsredovisningen och revisionsberättelsen ska båda två skickas in till Bolagsverket. 

  Att välja att ha revisor i enskild firma

  Nu när vi har klarlagt vilka enskilda firmor som obligatoriskt måste ha en revisor tänker vi också diskutera fördelarna med att ha en revisor även fast man enligt lagen inte måste det. Enskilda firmor som inte lever upp till de kriterierna vi nämnde ovan kan välja att ha en revisor, men det är alltså inte en nödvändighet. För att kunna förklara varför vissa enskilda firmor ändå väljer att ha en revisor behöver vi förklara fördelarna en revisor faktiskt kan ge till bolaget. 

  En revision är en kvalitetsgranskning

  Visserligen kanske ordet revision låter lite mossigt och tråkigt, men om sanningen ska fram är det allt annat än det. En revision ger massor av fördelar åt ett företag oavsett storlek och verksamhetsområde! Syftet med en revision är att ge externa intressenter likväl som företagets ledning en tydlig insyn i hur bolaget hanteras och sköts. Därför ska man se arbetet som ett sätt att granska kvaliteten i företaget. 

  En revision gör ofta att flera kreditbolag och leverantörer ser en som mera trovärdig, seriös och pålitlig. Det beror i korthet på att alla utomstående parter vet att en revision är något som görs av en person som inte har något eget vinstintresse. Det är också därför som just objektiviteten är så viktig hos en revisor. 

  Revisionen ger nyttiga insikter i ekonomin

  En revision är väldigt mycket mer än att en person går igenom redovisningen. Det som är styrkan med en bra revisor är att denne enkelt kommer kunna se om det finns saker man kan förbättra i hanteringen av kapital. Det kan göra att man kan spara en hel del pengar som man sedan kan avsätta för andra saker som syftar till att göra verksamheten mer lönsam.

  Skillnaden på en revisor och en redovisningskonsult

  Förhoppningsvis vet du nu om det är så att ditt företag behöver ha en revisor. Något vi vet är att många som har ett eget företag, speciellt sådana företagare som inte hunnit vara verksamma så länge, tar miste på skillnaden mellan en redovisningskonsult och en revisor. Därför ska vi nu klargöra vad den är och vad de olika personerna kan göra för bolaget.

  En redovisningskonsult är en person som kan ta hand om det som rör själva redovisningen. Det handlar till exempel om löpande bokföring, om att göra utbetalningar för reskontra eller löner. En revisor har ingenting med just de här delarna av redovisningen att göra. Faktum är att en revisor inte får göra den löpande bokföringen. Man får inte blanda in revisorn i något som rör löpande redovisning eftersom den oberoende faktorn, som är så viktig, blir äventyrad. En revisor kommer endast in för att granska redovisningen. På sätt och vis kan man alltså säga att en revisor kan granska den bokföring som redovisningskonsulten har gjort, men hen får inte göra redovisningen själv. 

  Vi hjälper dig at hitta rätt bokföring

  Få offerter från 3 skickliga leverantörer. Tjänsten är helt gratis och inte bindande.

  Revisorns ansvar för företagets redovisning

  Det finns något som är ytterst viktigt att veta som enskild företagare. Och det är att man alltid själv är ansvarig för redovisningen, även fast man har en revisor. Om det finns felaktigheter i redovisningen så är det inte revisorns fel utan det är företagarens ansvar. Det är därför det är så extremt viktigt att man dubbelkollar sin redovisning och att man faktiskt vet att man har gjort den rätt. En revisor kan aldrig lastas för fel som visar sig, även fast denna personen gör en revision. 

  Samma ansvar gäller även när man anlitar en redovisningskonsult som ska göra löpande bokföring. Det är alltid de som driver företaget som är ansvariga för att bokföringen är korrekt. Det betyder däremot inte att man ska behöva dubbelkolla det jobb en eventuell redovisningskonsult gör med bokföringen, men man ska alltid kolla igenom den så den ser okej ut innan den skickas in till Skatteverket eller Bolagsverket. 

  Ofta ställda frågor om revisor for enskild firma

  Meldingsboble
  Vilka fördelar finns det med att anlita en revisor för en enskild firma?

  Fördelarna med att anlita en revisor för en enskild firma inkluderar korrekt och effektiv bokföring, hjälp med skatter och avgifter, rådgivning kring företagets ekonomi och ökad trovärdighet gentemot kunder och leverantörer.

  Meldingsboble
  Vad är skillnaden mellan en revisor och en redovisningskonsult?

  En revisor granskar och godkänner företagets ekonomiska rapporter och redovisning, medan en redovisningskonsult hjälper företag med bokföring, bokslut och skattedeklarationer.

  Meldingsboble
  Hur väljer jag en lämplig revisor för min enskilda firma?

  I processen att välja en lämplig revisor för enskilda företag är det avgörande att överväga flera faktorer. Revisorportalen utgör en effektiv plattform för att jämföra olika revisorer, vilket förenklar beslutsprocessen och ökar chansen att hitta den bäst lämpade revisorn.

  Meldingsboble
  Vad bör jag förvänta mig av en revisor för min enskilda firma?

  Du bör förvänta dig att en revisor för din enskilda firma granskar och godkänner dina ekonomiska rapporter, ger råd och förslag för att förbättra företagets ekonomi, hjälper dig att följa lagar och regler samt assisterar vid eventuella revisioner från Skatteverket eller andra myndigheter.