Hjälp med redovisning: Hitta professionell bokföringshjälp

bilde
Senast uppdaterad:  08. juli, 2022

En del företagare trivs med att vara en del av verksamheten och vill vara delaktiga i så mycket som möjligt, i vissa fall allt. Andra väljer att fokusera på det som de är bra på och lejer ut det som de känner att de inte har kunskap om eller hinner med, till en extern leverantör. Ett område inom företagande som är vanligt att leja ut till en konsult är det som faller in under begreppet redovisning.

I den här artikeln kan du läsa om vilka tjänster en redovisningskonsult kan hjälpa dig med, när du behöver anlita en revisor, vilka redovisningsuppgifter du kan göra själv och vilka du kan ta hjälp med samt annat som kan vara bra att känna till gällande hjälp med redovisning.

Skillnaden mellan redovisning och löpande bokföring

Många blandar begreppen redovisning och bokföring om vartannat, så låt oss börja med att kort reda ut vad de båda områdena innefattar. Den enklaste och mest grundläggande definitionen på redovisning är att det är en systematisk uppställning av ett företags inkomster, kostnader, skulder och tillgångar. Redovisning är helt enkelt ett sätt, och ett viktigt hjälpmedel, för att värdera ett företags ekonomiska situation och utveckling. Alla företag måste göra en årsredovisning, men formen för den kan se lite olika ut beroende på vilken bolagsform som det handlar om.

Medan en årsredovisning, eller bokslut som det också kallas, görs en gång om året sker bokföringen löpande under hela bokslutsåret. Det gör att det går att säga att den löpande bokföringen ger en mer rättvisande bild av företagets ekonomiska situation. Anledningen till det är att årsredovisningen kan vara nästan ett år gammal, beroende på när på året man går tillbaka till den, medan den löpande bokföringen visar företagets ekonomiska situation som den ser ut i dagsläget. Vill du fördjupa dig mer i löpande bokföring och redovisning har vi skrivit artiklar som är knutna till respektive ämnesområde.

Vad kan en redovisningskonsult hjälpa till med?

Enligt bokföringslagen är alla fysiska och juridiska personer bokföringsskyldiga. Med fysiska och juridiska personer menas i det här avseendet enskild näringsverksamhet (enskild firma) samt aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar. Bokföringsskyldigheten innebär att alla företag enligt lag måste bokföra alla affärshändelser i en grundbok och i en huvudbok. Bokföringen ska dessutom ske enligt god bokföringssed. 

Redan här är det en del både blivande och etablerade företagare som börjar skruva på sig och känna sifferångesten komma krypande. Men sitt lugnt i båten det är inte fullt så eländigt som du först tror. Känner du att det där med debet och kredit inte är din starkaste sida; anlita en redovisningskonsult eller revisor och få hjälp med redovisningen. Det som avgör om du kan ta hjälp av en redovisningskonsult eller måste anlita en revisor är vilken bolagsform ditt företag har. Ett stort aktiebolag måste enligt lag ha en revisor medan ett litet aktiebolag, enskild näringsverksamhet, handelsbolag och ekonomiska föreningar själva kan välja om de vill anlita en redovisningskonsult eller en revisor.

En redovisningskonsult arbetar med att sköta räkenskaperna i ett företag eller jobbar på ett konsultföretag som hjälper andra företag med räkenskaperna. Det är redovisningskonsulten som ansvarar för att all relevant information och underlag kommer in så att räkenskaperna blir fullständiga och korrekta. En redovisningskonsult kan bland annat hjälpa dig med att:

 • Sköta den löpande bokföringen
 • Skicka kundfakturor
 • Betala ut lön till företagets anställda
 • Betala företagets räkningar
 • Sköta momsdeklarationer och andra skatteinbetalningar

Det kan kännas lite osäkert att överlämna företagets ekonomi till en utomstående. Då är det bra att känna till att när du anlitar en redovisningskonsult bestämmer du själv hur stor del av arbetet som du lejer bort. Du kan välja att låta redovisningskonsulten sköta allt som har med redovisning att göra; från löpande bokföring till årsredovisning och deklaration, eller till exempel sköta den löpande bokföringen själv och låta redovisningskonsulten ta hand om årsredovisningen. Många redovisningsbyråer erbjuder olika paketlösningar som kan löpa på års-, månads- eller uppdragsbasis. 

Det är främst mindre och medelstora företag som väljer att överlåta sitt ekonomi- och räkenskapsarbete till ett professionellt redovisningsföretag. Allt fler större företag väljer också att anlita ett redovisningsföretag på konsultbasis istället för att anställa en revisor. Det sparar pengar utan att företagsledningen förlorar översikten för hur företagets ekonomiska situation och utveckling ser ut. 

Skillnaden mellan en bokföringskonsult och en revisor

Redovisningskonsult och revisor är två skilda yrken men de är närbesläktade med varandra. Skillnaden mellan en auktoriserad revisor och en auktoriserad redovisningskonsult är att redovisningskonsulten arbetar med de uppgifter som ingår i ett företags fortlöpande administration, till exempel bokföring, bokslut och inkomstdeklarationer. I en revisors uppdrag ingår det att granska redovisningskonsultens arbete. Revisorns arbete ska resultera i ett oberoende granskningsintyg. För att en revisor ska kunna hävda sitt oberoende kan personen ifråga inte utföra de tjänster, till exempel bokslut eller årsredovisning, som han eller hon ska granska.

En redovisningskonsult som arbetar med ett företags ekonomi, till exempel bokföring, fakturering och skatteinbetalning, företräder bara företagaren. Revisorn, som arbetar med granskning i efterhand, företräder istället olika intressen, till exempel aktieägare, anställda, leverantörer och skatteverket.

Det är frivilligt att ta hjälp av en redovisningskonsult, men om ditt företag uppfyller minst två av kriterierna för vart och ett av de senaste två räkenskapsåren, måste du anlita en godkänd eller auktoriserad revisor. Kriterierna är:

 • Fler än 3 anställda
 • Mer än 1 500 000 kronor i balansomslutning
 • Mer än 3 000 000 kronor i omsättning

Observera att det måste vara samma två kriterier under två på varandra följande räkenskapsår. 

Om ditt bolag är noterat eller uppfyller minst två av kriterierna här nedanför under vart och ett av de senaste två räkenskapsåren, måste du enligt lag ha en auktoriserad revisor:

 • Fler än 50 anställda
 • Mer än 40 000 000 kronor i balansomslutning
 • Mer än 80 000 000 kronor i omsättning

För att vara auktoriserad revisor krävs det en kandidatexamen, tre års handledarledd praktisk erfarenhet och avlagt revisorsprov hos Revisorsinspektionen. 

Fördelar med att ta hjälp med redovisning

Om du driver ett litet företag, som inte uppfyller kriterierna för kravet på en revisor, undrar du kanske om det verkligen är värt pengarna att anlita en redovisningskonsult. Självklart är det bara du själv som kan svara på den frågan, men låt oss hjälpa dig lite på traven genom att ta upp några fördelar. 

Den främsta fördelen med att låta en redovisningskonsult sköta hela eller delar av din redovisning är att du får mer tid att fokusera på företagets kärnverksamhet. Genom att frigöra tid till att exempelvis leta efter eller ta in nya kunder, kan du öka företagets intäkter så mycket att utgifterna för redovisningskonsulten snabbt betalar tillbaka sig. Känner du dessutom att det obetalda arbetet med bokföringen känns som ett tungt ok varje gång det måste göras, ja då har du allt att vinna på att anlita en redovisningskonsult. Medan redovisningskonsulten tar hand om din bokföring och gör det han eller hon är bra på, får du tid att arbeta med de saker som du är bra på. Förhoppningsvis blir resultatet att din stressnivå minskar och företagets intäkter ökar, något som gynnar såväl dig som ditt företag.

En annan klar fördel med att anlita en redovisningskonsult är att du kan få rådgivning gällande ekonomiska beslut och företagets ekonomiska utveckling. Dessutom får du korrekta och kvalitetssäkrade sifferunderlag som du kan använda för dina affärsbeslut, till exempel när du letar efter en investerare. Ju tydligare och bättre underlag du kan presentera, desto större är chansen att en eller flera investerare väljer att satsa pengar i ditt företag.

Vad ska du tänka på när du behöver hjälp med redovisning?

När du har bestämt dig för att anlita en redovisningskonsult är det några saker som du behöver tänka igenom innan du börjar kontakta potentiella aktörer. Några av de viktigaste detaljerna som du måste reda ut och kartlägga är:

 • Vill du leja bort all bokföring eller bara vissa delar?
 • Om du bara väljer vissa delar, vilka delar vill du göra själv?
 • Vill du ha hjälp löpande eller bara då och då?
 • Vill du kunna träffa redovisningskonsulten personligen eller räcker det med videokonferenser eller telefonsamtal?

En del företagare väljer att göra en del av bokföringen själv för att hela tiden ha insikt i företagets ekonomiska situation och utveckling. Digitala redovisningsprogram gör det relativt enkelt för dig att sköta den löpande bokföringen själv och sedan kan du överlåta bokslut och deklaration till redovisningskonsulten.

Du och redovisningskonsulten kommer att arbeta nära tillsammans och därför är det viktigt att ni trivs ihop. Stämmer inte personkemin mellan er är det bättre att avbryta arbetet och antingen anlita ett annat företag. Av den anledningen kan det vara bra att kontakta flera olika aktörer innan du bestämmer dig. Dels för att hitta en lösning som passar ditt företag och dels för att hitta en redovisningskonsult som du känner att du kan ha en bra kommunikation och ett bra samarbete med.

Om du väljer att anlita en lokal/regional aktör eller en virtuell dito är upp till dig. Tänk dock på att det inte är säkert att alla virtuella bokföringskonsulter har den utbildning som krävs för att ta hand om din bokföring. Det är också en fördel att kunna ses i verkliga livet om det är något som du behöver få förklarat eller för att reda ut eventuella missförstånd. Det viktigaste är att du väljer en lösning som fungerar för dig och företagets ekonomi.