Affärsutveckling: Allt du behöver veta

bilde
Senast uppdaterad: 21 april 2023

  Affärsutveckling är något mycket viktigt för alla som har ett företag. För att definiera det väldigt kort och enkelt handlar affärsutveckling om att utveckla både verksamheten och processer inom bolaget. Det är alltså ett rätt så stort begrepp och det innebär också att det omfattar flera områden och saker att tänka på. Målet med affärsutveckling är att verksamheten ska bli mer lönsam, enklare att sköta och att bolaget ska kunna nå sina mål med tydliga och genomtänkta strategier. 

  Vi hjälper dig at hitta rätt bokföring

  Få offerter från 3 skickliga leverantörer. Tjänsten är helt gratis och inte bindande.

  Affärsutveckling i grunden

  Affärsutveckling bygger i grund och botten på att ett företag försöker hitta nya arbetssätt i organisationen för att man därmed ska kunna nå sina mål och arbeta mer effektivt. Anledningarna till att arbeta med affärsutveckling kan vara många. Därför finns det också olika sätt man kan arbeta på när man fokuserar på utveckling. Affärsutveckling kan bland annat göras:

  • När ett nytt bolag påbörjar sin verksamhet
  • Vid krishantering
  • Vid förnyelseprocesser
  • När företaget står inför utmaningar

  Affärsutveckling när ett företag startas

  När man påbörjar en ny verksamhet är det lätt hänt att man glömmer bort att prioritera affärsutvecklingen, kort och gott för att det finns så många andra saker man måste få ordning på. Det är helt naturligt att man har många rutiner att hålla koll på till en början, men det är ändå viktigt att man inte helt och hållet lämnar ute arbetet med affärsutveckling. Det är i början av bolagets verksamhet som man lägger grunden för den framtida riktningen, och därför ska man avsätta tid för arbetet. Det kommer betala av sig i slutändan.

  Affärsutveckling vid förnyelseprocesser

  En förnyelseprocess är något ett företag kan behöva göra när det har varit verksamt ett tag. Anledningarna till att göra en förnyelseprocess kan exempelvis vara att man behöver skapa nya processer för att lättare kunna stå sig i konkurrensen med andra bolag inom samma område. En förnyelseprocess inleder man ofta om man upplever att ingenting händer i företaget och att man står och stampar på samma plats. Det är det som är motivationen till att faktiskt göra en förnyelse av verksamheten och verksamhetsdriften.

  Krishantering och affärsutveckling

  I alla företag kan det uppstå kriser som måste hanteras. En kris kan både vara lång- och kortsiktig, och det är absolut bäst att ta itu med de situationer som uppstår så snabbt det bara går. Vid en kris kan konsekvenserna av den ofta bli lägre om man väljer att lägga sitt fokus på affärsutvecklingen. Den kan hjälpa företaget att överleva inte bara för stunden utan även på lång sikt. 

  Resultatet av affärsutveckling

  Orsakerna till att man väljer att arbeta med affärsutveckling kan som du säkert har förstått vara många och av varierande art. Avsikten med affärsutveckling är ändå nästan alltid densamma; att försöka optimera strategi, operativ utveckling och taktik för att låta företaget förverkliga sina visioner och nå sina mål. För att förklara det kortfattat innebär det att man letar efter nya arbetssätt både på kort och lång sikt. 

  Affärsutveckling och strategi

  När man pratar om strategi tänker man långsiktigt och försöker hitta svar på frågan hur man ska komma till den plats man vill vara på om ett par år. Strategin för att nå målen beskriver man ofta i affärsplanen. När man utvecklar sin strategi behöver man också ta omvärlden i beaktande, och fundera över sådana omständigheter som kan komma att påverka företagets framtida möjligheter. 

  Taktik vid affärsutveckling

  Att arbeta med företagets taktik handlar om att kartlägga vad man måste göra för att faktiskt nå fram till de mål man har. Man funderar både på processer och steg som ska tas. När man arbetar med taktik vid affärsutveckling bryter man ner de stora målen i affärsplanen till detaljerade beskrivningar av åtgärder som krävs för att man ska nå de mål som finns i planen. Det kan handla om att man behöver göra nya inköp  till att rekrytera ny kompetens. När man arbetar med taktik ska man ha tydliga mål som går att mäta, och även spalta upp dessa i mindre delmål. 

  Affärsutveckling – operativ utveckling

  Den operativa utvecklingen är ännu mer specifik än taktiken. När man arbetar med den operativa utvecklingen ska man besvara frågan om hur varje steg i processen ska se ut. När man arbetar på den operativa nivån ser man på verksamhets- och säljplaner. Det betyder att man tar fram konkreta handlingsplaner där man går igenom vad som ska åstadkommas sett till de taktiska och strategiska målen. Man går även igenom vilka eller vem det är som ska göra de olika sakerna och när det ska vara gjort, samt om man behöver göra en uppföljning.

  Hur man arbetar med operativ utveckling, taktik och strategi kan se väldigt olika ut beroende på vad verksamheten vill uppnå. Företagets verksamhetsområde påverkar också hur man arbetar med affärsutvecklingen. Det går antingen att arbeta med affärsutveckling helt själv internt på företaget, eller också kan man välja att ta hjälp av en byrå som är experter på området.

  Affärsutveckling kräver inte alltid ett kapital

  Ett misstag som många företagare gör är att tänka att affärsutveckling kräver att man har tillgång till ett kapital att använda för arbetet. Det är inte alls sant. Det finns många saker man kan göra när man arbetar med affärsutveckling även fast man inte har ett kapital att avsätta. Även små förändringar i verksamheten kan vara ett led i arbetet med affärsutveckling, exempelvis kan det handla om att ta bort en produkt ur sortimentet eller att justera hur man hanterar sin lagerhållning. Det kan också vara sådana saker som att skapa ett nytt sätt att kommunicera med sina kunder. 

  Tips när du arbetar med affärsutveckling

  Affärsutveckling är osäkert, komplext och kan medföra risker för företaget. Det finns inga självklara beslut du som företag måste ta för att lyckas eftersom alla projekt är olika varandra. Det du alltid ska tänka på vid affärsutveckling är att vara beredd att ompröva beslut du har tagit, och även att ompröva sådant man tidigare tagit för givet i verksamheten. Nyckeln till att lyckas med affärsutveckling är att våga vara innovativ, att våga syna sig själv i sömmarna och att ha modet att ge sig ut på osäker mark även fast resultatet är okänt.

  Varför ska man arbeta med affärsutveckling?

  Näringslivet är, och blir allt mer, konkurrensinriktat. Eftersom vi lever i en värld som kännetecknas av snabba förändringar ställs det höga krav på företag för att de ska kunna hänga med i svängarna. Det gäller för alla branscher eftersom något som kanske var framgångsrikt för ett par år sedan, i vissa fall bara för någon månad sedan, inte nödvändigtvis kommer vara det som fungerar imorgon. 

  Att det är så pass dynamiskt som det är att verka som företagare idag innebär också att det hela tiden dyker upp nya förutsättningar och situationer man måste förhålla sig till. Vid affärsutveckling provar man kontinuerligt verksamheten och de beslut man tar för att faktiskt kunna leverera det som kunden behöver och är villig att betala för. Man omprövar också hela tiden företagets arbetssätt för att det ska vara så resurseffektivt som det bara är möjligt.

  Vem ansvarar för affärsutveckling?

  Det är upp till varje enskilt företag att besluta hur man vill arbeta med affärsutveckling. Det ansvarsområde den person eller grupp som gör affärsutveckling har är bland annat att anpassa affärsmodellen och företagets erbjudande till förändrade möjligheter och förutsättningar. Vanligen brukar den stora delar av affärsutvecklingen göras av exempelvis VD, marknads- och säljchef samt produkt- och verksamhetsansvarig. 

  Det är väldigt sällan det endast är en person, åtminstone på ett lite större företag, som ansvarar för helheten. Det gäller alltså att ta vara på allas unika insikter i sitt eget område eftersom det är den kompetensen som kommer göra att företaget kan utveckla sina affärer.

  Vi hjälper dig at hitta rätt bokföring

  Få offerter från 3 skickliga leverantörer. Tjänsten är helt gratis och inte bindande.

  Tips för dig som vill göra en affärsutveckling

  Nu när du vet lite mer om vad affärsutveckling är och hur det går till kommer vi ge flera bra tips på saker att ha i åtanke för att det ska vara möjligt att ta verksamheten till nästa nivå. Att göra de här sakerna kommer göra det betydligt mycket lättare att utveckla företaget.

  1. Håll en regelbunden kontakt med dina kunder. Be om feedback på de tjänster, produkter eller service företaget erbjuder. Det är i kontakt med kunderna som det går att få insikter om förbättringsområden som du kanske inte själv tänkt på. Du får anpassa kundkontakten enligt din verksamhet. I vissa branscher är fysiska kundmöten att föredra medan man i andra branscher kan kommunicera via e-post eller telefon. Det går också att upprätta kundundersökningar som kan fyllas i online. Det är effektivt om bolaget har många kunder och man vill få in många svar snabbt.

  2. Ordna regelbundna brainstormingmöten med alla som arbetar på företaget. Är det ett så pass stort företag att det inte är möjligt kan du ha möten med nyckelpersoner från olika avdelningar. Under dessa möten är det av största vikt att alla får komma till tals. Som företagsledare behöver man också tänka på att inte döma ut en idé som man kanske tycker låter tokig. I grund och botten är ingen idé sämre än en annan innan man har prövat dem och konkret sett vad som fungerar.

  3. Ordna luncher, föreläsningar, mässor eller workshops dit du bjuder in företagets samarbetspartners och leverantörer. under sådana här tillfällen kan man både utbyta erfarenheter med varandra och få insikter i hur andra ser på saker.

  4. Företag som har en styrelse måste vara noga vid rekrytering av styrelsegruppen. För att ett företag ska gå så bra som möjligt måste styrelsen ha erfarenhet, känna till branschen och förutsättningarna bolaget står inför. Det arbete som sker i styrelsen kan vara det som avgör om ett företag kommer bli ledande inom sitt område eller gå i konkurs.

  5. Undersök möjligheterna sociala medier ger. Speciellt yngre generationer använder sociala medier dagligen och det innebär att det är en utmärkt direktkanal för att skapa kontakt med nya potentiella kunder.

  6. Se över företagets riktlinjer för kommunikation med kunder och samarbetspartners. De allra flesta uppskattar ärlighet och raka puckar. Blir det exempelvis fel med en leverans, var ärlig med det. Var också noga med att faktiskt hålla det företaget har lovat. Har det sagts att kunden ska bli återkopplad till inom ett visst antal dagar – se då till att det faktiskt händer. Har man inte kunnat nå en lösning inom den tidsfristen, meddela det till kunden. Det här kan ses som små saker men det har en stor betydelse för att kunder ska bygga förtroende för bolaget, och där är kommunikationen A och O.

  7. Rekrytera rätt personer. Att anställa fel personer till tjänster kommer kosta både tid och pengar. Dessutom påverkar det dynamiken på företaget på ett negativt sätt. Var noga med vem som erbjuds en anställning och kontrollera deras erfarenhet och referenser för att vara säkra på att det är en bra rekrytering.

  8. Knyt nya samarbeten. Att ha rätt samarbetspartners kommer göra affärsutvecklingen smidigare. Båda parterna behöver ha något att vinna på samarbetet, så kartlägg också vad ditt företag kan erbjuda till andra. 

  Ofta ställda frågor om affärsutveckling

  Meldingsboble
  Vilka är de vanligaste områdena inom affärsutveckling?

  De vanligaste områdena inom affärsutveckling inkluderar marknadsanalys, kundsegmentering, produkt- och tjänsteutveckling, prissättning, marknadsföring, försäljning och samarbeten med andra företag.

  Meldingsboble
  Hur kan jag börja arbeta med affärsutveckling i mitt företag?

  Börja med att analysera din nuvarande situation, identifiera styrkor, svagheter, möjligheter och hot (SWOT-analys). Därefter kan du sätta upp mål och utarbeta en strategi för att nå dessa mål. Det kan vara användbart att ta hjälp av en affärsutvecklingskonsult eller coach för att få rådgivning och stöd under processen.

  Meldingsboble
  Hur mäter jag framgången av mina affärsutvecklingsinsatser?

  För att mäta framgången av dina affärsutvecklingsinsatser kan du använda nyckeltal (KPI:er) som är kopplade till dina mål. Exempel på nyckeltal kan vara ökad försäljning, kundtillväxt, marknadsandel eller lönsamhet. Följ upp och utvärdera dina insatser regelbundet för att justera din strategi vid behov.

  Meldingsboble
  Vilka utmaningar kan jag stöta på när jag arbetar med affärsutveckling?

  Utmaningar som kan uppstå när du arbetar med affärsutveckling inkluderar brist på resurser, konkurrens, snabbt föränderlig marknad och svårigheter att hitta rätt kunder eller samarbetspartners. Det är viktigt att vara medveten om dessa utmaningar och att vara flexibel samt anpassa din strategi efter förändringar i marknaden.