Förvaltningsberättelse i årsredovisningen

bilde
Senast uppdaterad: 21 april 2023

  Vad är egentligen en förvaltningsberättelse och hur skriver man den? I den här guiden kommer vi berätta mer om vad som ingår i en förvaltningsberättelse och förtydliga vilka företag som måste skicka in en sådan. Det finns ofta en hel drös frågor som rör just förvaltningsberättelsen, och i och med vår artikel hoppas vi kunna räta ut alla eventuella frågetecken som kanske finns. Du som har ett företag och undrar om du ska skicka in en förvaltningsberättelse, och vad den i sådana fall ska innehålla kommer ha stor nytta av den information vi ger här. 

  Vi hjälper dig at hitta rätt bokföring

  Få offerter från 3 skickliga leverantörer. Tjänsten är helt gratis och inte bindande.

  Vad är en förvaltningsberättelse?

  En förvaltningsberättelse är en skrivelse där ett företag redogör för de allra viktigaste händelserna som inträffat under ett räkenskapsår. Det är det kanske mest huvudsakliga innehållet, men berättelsen har också andra krav på sig som vi kommer gå närmare in på senare. 

  Förvaltningsberättelsen ska ses som ett komplement till det som finns i resultaträkningen, balansräkningen och noterna som hör till årsredovisningen. Det som står i förvaltningsberättelsen ska också vara mer detaljerat än den information som finns i de delar vi precis nämnde. Vidare ska förvaltningsberättelsen också innehålla jämförelser med resultat från tidigare räkenskapsår.

  Vem ska upprätta en förvaltningsberättelse?

  De företag som ska upprätta en årsredovisning och skicka in den till Bolagsverket måste också göra en förvaltningsberättelse. Man ska alltså betrakta en förvaltningsberättelse som en obligatorisk del av årsredovisningen. Placeringen av förvaltningsberättelsen är också viktig. Den ska vara allra längst fram i årsredovisningen. Det betyder med andra ord att förvaltningsberättelsen kommer före resultaträkning, balansräkning och noter samt eventuell kassaflödesanalys.

  Förvaltningsberättelse enligt årsredovisningslagen

  Ett företag kan räknas som antingen mindre eller större. Om företaget räknas som ett större är kraven på innehållet i förvaltningsberättelsen mer omfattande än om det handlar om ett mindre företags årsredovisning. 

  Regler som gäller alla bolag som gör en årsredovisning

  Vad som ska ingå i en förvaltningsberättelse styrs av redovisningslagen. Enligt den ska en förvaltningsberättelse ge en rättvis översikt av hur företagets verksamhet har utvecklats, vilken ställning företaget har och vilka resultat man har uppnått.

  Enligt årsredovisningslagen ska alla förvaltningsberättelser, oberoende av företagets storlek, innehålla följande:

  • Upplysningar om den verksamhet som företaget bedriver
  • Information om sådana förhållanden som kan vara viktiga att känna till för en extern läsare och som inte tydliggörs på något annat ställe i årsredovisningen. Någon som läser årsredovisningen och är en extern part ska alltså kunna göra en bedömning av företagets resultat, ställning och verksamhet. 
  • Information om viktiga händelser som inträffat under räkenskapsåret. Det kan till exempel beröra förändringar som styrelsen tagit beslut om i företaget.
  • Om man har gjort ett förvärv av egna aktier ska detta framgå. 
  • Information om var företagets säte är. Det är oftast där styrelsen finns men kan vara på en annan plats. Var ett företags säte finns är något som framgår i bolagsordningen.
  • Om företaget har gått med vinst ska styrelsens förslag om hur den ska disponeras framgå av förvaltningsberättelsen. 

  Om det har gjorts förändringar i det egna kapitalet kan man specificera det i förvaltningsberättelsen. Det går också att ge en specifikation i en så kallad egen räkning.

  Krav som gäller för större företag

  Ett företag som räknas som större ska ha en förvaltningsberättelse som innehåller alla de punkter som listas här ovanför, och utöver det ska större företag inkludera följande i förvaltningsberättelsen:

  • Information om hur man förväntar sig att företaget kommer utvecklas framöver. Beskrivningen ska också innehålla en redovisning av eventuella risker och osäkra faktorer. 
  • Om företaget har någon verksamhet inom området forskning ska den beskrivas i förvaltningsberättelsen.
  • Eventuella utländska filialer måste omnämnas.
  • Upplysningar om hållbarhet som är nödvändiga för att läsaren ska förstå verksamheten, ställning och resultat ska inkluderas. Det kan exempelvis handla om information som rör miljöfrågor eller personalfrågor. 
  • Om det finns anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet i enlighet med miljöbalken behöver den beskrivas. Den informationen kan också finnas separat för sig i en så kallad hållbarhetsrapport.

  Om ett större företag använder sig av finansiella instrument ska information lämnas om dem förutsatt att det är en väsentlig del för att man ska kunna förstå vilka resultat och vilken ställning ett företag har. Om det här är applicerbart ska förvaltningsberättelsen inkludera:

  • Information om principer och mål som används vid finansiell riskstyrning
  • Information om vilka principer företaget har gällande säkringsredovisning
  • Information om de risker ett företag har. Till detta inkluderas prisrisker, kreditrisker, kassaflödesrisker och likviditetsrisker

  Noterade företag har ännu flera krav på sig vad gäller förvaltningsberättelsen. Vissa större företag måste också göra en hållbarhetsrapport som ska bifogas till årsredovisningen. 

  Vad räknas som ett större företag?

  Det som definieras som större företag tydliggörs i årsredovisningen. Sådana företag som enligt de riktlinjerna inte definieras som större kommer automatiskt att räknas som mindre. Större företag är ett bolag som:

  • Är noterat
  • Lever upp till minst två av de nedanstående kriterierna. Samma kriterier ska vara uppfyllda i de två senaste årsredovisningarna:
   50 personer eller fler som anställda, i medeltal
   40 miljoner kronor eller mer i balansomslutning
   80 miljoner kronor eller mer i nettoomsättning

  Om ett företag ska göra en årsredovisning enligt K2 eller K3 avgörs av hur företagets storlek definieras. Mindre företag kan göra årsredovisning enligt K2 medan större ska göra redovisning enligt K3.

  Förvaltningsberättelsen enligt K2

  Om företaget ska göra en årsredovisning enligt K2 ska förvaltningsberättelsen innehålla följande delar (utöver alla de delar som presenteras i årsredovisningslagen):

  • En flerårsöversikt som innehåller nettoomsättning, resultat av finansiella poster och företagets soliditet för både innevarande och de tre föregående räkenskapsåren. Ett företag får upprätta denna genom att ange flera stycken nyckeltal.
  • Ifall det är så att företaget haft en nettoomsättning som antingen minskat eller ökat med 30 % mellan åren som gått ska detta kommenteras och förtydligas. 

  Om det har skett förändringar i det egna kapitalet måste det alltid ingå information om det i förvaltningsberättelsen enligt K2-reglerna. En sak vi vill nämna är att det vi beskrivit här ovanför är sådant som främst rör aktiebolag och om bolaget har en annan form kan det finnas ytterligare regler.

  Förvaltningsberättelse enligt K3

  En förvaltningsberättelse som ska följa regelverket K3 ska innehålla allt som görs gällande i redovisningslagen. Utöver det ska en sådan förvaltningsberättelse innehålla:

  En flerårsöversikt omfattande en period på antingen fyra eller fem år. Den jämförande informationen kan antingen ges genom nyckeltal eller i form av löpande text.

  Förvaltningsberättelse för redovisning av koncern

  Ofta finns koncernredovisningen tillsammans med moderbolagets årsredovisning. De här ska ändå ses som två separata handlingar formellt sett. Om det finns krav på företagets förvaltningsberättelse gäller dessa även för själva koncernen. Det betyder i korthet att den information som ges om moderbolaget också måste lämnas för koncernen. Det man däremot är tillåten att göra är att väva informationen samman i en och samma förvaltningsberättelse förutsatt att det är tydligt vilken information som rör moderbolaget och vilken information som rör koncernen. 

  Vad händer om K2 eller K3 har andra regler än årsredovisningslagen?

  Om det skulle vara så att något regelverk i antingen K2 eller K3 är i motstridighet till vad lagen gör gällande för företaget så är det lagens villkor som är gällande. Det går inte att bortse från de regler som finns i årsredovisningslagen. Istället ska man se reglerna i K2 och K3 som kompletterande sådana.

  Tänk på detta angående förvaltningsberättelsen

  Det som vi har gått igenom hittills är de grundläggande kraven det finns på en förvaltningsberättelse. Det är naturligtvis tillåtet att ha mer omfattande information i berättelsen än det vi gått igenom. Om man som företag vill går det bra att beskriva ännu mer detaljerat vad som hänt under året, hur det påverkat verksamheten och resultaten. Ibland kan det vara bra att utöka innehållet i en förvaltningsberättelse eftersom det informerar om företagets verksamhet vad gäller allt från hållbarhetsarbete till förändringar i kapital.

  Tänk dock på att all den information som ges i förvaltningsberättelsen ska kunna styrkas. Det som framgår i den ska man alltså kunna underbygga med andra dokument.

  Vi hjälper dig at hitta rätt bokföring

  Få offerter från 3 skickliga leverantörer. Tjänsten är helt gratis och inte bindande.

  Behöver ditt företag en redovisningskonsult?

  Om ditt företag behöver en redovisningskonsult som kan hjälpa till med allt från löneuträkningar till den löpande bokföringen kan ni dra nytta av vår tjänst. Vi erbjuder er kostnadsfria offerter utan förbehåll från kunniga redovisningskonsulter som antingen finns på plats där ni är eller som också arbetar på distans. Att skicka in en förfrågan kostar aldrig ett enda öre och vårt mål är att göra företagandet enkelt för alla som har ett bolag, oavsett hur stort eller litet det är. 

  Ofta ställda frågor om förvaltningsberättelse i årsredovisningen

  Meldingsboble
  Vilka företag är skyldiga att inkludera en förvaltningsberättelse i årsredovisningen?

  Enligt Årsredovisningslagen är alla företag som upprättar en årsredovisning skyldiga att inkludera en förvaltningsberättelse i årsredovisningen.

  Meldingsboble
  Vad bör företagets miljö- och personalpolitik i förvaltningsberättelsen innefatta?

  Företagets miljö- och personalpolitik i förvaltningsberättelsen bör innefatta information om hur företaget arbetar med miljöfrågor, vilka åtgärder som vidtas för att minska negativ miljöpåverkan samt hur företaget hanterar personalfrågor som arbetsmiljö, lika villkor och kompetensutveckling.

  Meldingsboble
  Hur kan man förbättra kvaliteten på sin förvaltningsberättelse?

  För att förbättra kvaliteten på sin förvaltningsberättelse bör man se till att den är tydlig, koncis och välstrukturerad, inkludera relevant och konkret information om företagets strategier och mål, beskriva risker och osäkerhetsfaktorer på ett övertygande sätt samt använda en lättförståelig och professionell språkstil.

  Meldingsboble
  Vilka risker och osäkerhetsfaktorer bör beskrivas i förvaltningsberättelsen?

  Risker och osäkerhetsfaktorer som bör beskrivas i förvaltningsberättelsen kan inkludera ekonomiska risker, marknadsrisker, konkurrensrisker, operationella risker, rättsliga risker samt miljö- och hälsorisker som är relevanta för företagets verksamhet och bransch.