Delårsrapport, vad är det? Definition och förklaring av delårsrapporter

bilde
Senast uppdaterad: 8 maj 2023

  Många företag gör en årsredovisning när ett räkenskapsår har tagit slut. I årsredovisningen presenteras resultaten för året som gått på ett ingående sätt så att även externa aktörer kan få en bild av hur företagets verksamhet går. Det finns även vissa företag som behöver göra så kallade delårsrapporter. Vad en delårsrapport är och vem som ska göra en sådan är det vi kommer gå igenom i den här texten.

  Vi hjälper dig at hitta rätt bokföring

  Få offerter från 3 skickliga leverantörer. Tjänsten är helt gratis och inte bindande.

  Vad är en delårsrapport?

  En delårsrapport är en slags ekonomisk redovisning som kan behöva göras av ett aktiebolag, eller något annat slags bolag. I en delårsrapport beskrivs företagets verksamhet. Skillnaden mellan en årsredovisning och en delårsrapport är att i den förstnämnda behandlas hela räkenskapsåret, medan man i en delårsrapport endast redogör för händelser under en viss tidsperiod. Ofta gör man delårsrapporter varje kvartal. 

  Man kan alltså säga att en delårsrapport är en förenklad resultaträkning. Det betyder att den här rapporten inte kommer vara lika lång som årsredovisningen senare blir. 

  Vilka företag ska skicka in delårsrapporter?

  Alla företag måste inte skicka in en delårsrapport. De som ska göra det är följande bolag:

  • Börsnoterade bolag – det vill säga företag vars skuldebrev eller andelar finns noterade på en marknadsplats, börs eller någon annan marknad som är reglerad
  • Finansiella holdingbolag som huvudsakligen eller helt och hållet förvaltar andelar av ett dotterbolag som antingen är ett värdepappersföretag, kreditinstitut eller försäkringsföretag.
  • Banker
  • Hypoteksinstitut
  • Kreditmarknadsföretag
  • Värdepappersbolag

  Vidare ska också sådana företag som ska göra en koncernredovisning göra en delårsrapport åtminstone en gång varje räkenskapsår. 

  När ska en delårsrapport lämnas in?

  När en rapportperiod har tagit slut måste alla de företag som ska upprätta en delårsrapport lämna in den till Bolagsverket inom två månader. Man kan skicka in delårsrapporten som en kopia, och den behöver vara bestyrkt. 

  Vad ska en delårsrapport innehålla?

  Vilken rapportperiod som gäller och vilka krav det finns på delårsrapporten kan variera mellan olika företag. Det som är gemensamt för alla aktiebolag är att delårsrapporten ska innehålla en resultaträkning, noter, balansräkning och delårsinformation. Det är upp till varje bolag att själv bedöma om man ska upprätta en delårsrapport. Är det däremot så att ett aktiebolag inte skickar in en rapport trots att de är tvungna till det kan bolagets styrelse och VD bli ålagda att betala vite. 

  Balansräkning i delårsrapporten

  En balansräkning är ett dokument som visar på vilket eget kapital ett bolag har, och även vilka skulder företaget har vid en bestämd tidpunkt. I årsredovisningen är det ofta den sista dagen på räkenskapsåret som används, medan man i delårsrapporten kan använda uppgifterna från den sista dagen på rapportperioden.

  Syftet med balansräkningen är att visa att det finns en balans mellan skulder och investeringar i relation till företagets tillgångar. Det som gäller för balansräkningen i delårsrapporten är att den ska anges som ett sammandrag och minst innehålla de delsummeringar och rubriker som bolaget hade med i den förra årsredovisningen.

  Resultaträkning i delårsrapporten

  Enligt årsredovisningslagen ska det finns en resultaträkning med i årsredovisningen. En resultaträkning är information som gör det möjligt att utläsa vilka resultat företaget har haft under en bestämd period. Vad gäller årsredovisningen så är det alltså hela räkenskapsåret som gäller, och när det kommer till delårsrapporter är det istället rapportperiodens resultat som ska redovisas. Det som utgör resultatet är kostnaderna och intäkterna företaget haft. Man ställer dem emot varandra för att kunna se om företaget har gått med förlust eller vinst.

  Det finns inga exakta mallar för hur en resultaträkning måste se ut, det kan vara olika från bolag till bolag. För att göra det så enkelt att utläsa resultaten brukar man använda en tydlig utformning. 

  En resultaträkning i årsredovisningen ska innehålla:

  • Rörelseresultat över intäkter subtraherat med kostnader
  • Finansiella intäkter subtraherat med finansiella kostnader
  • Särskilda intäkter eller kostnader som inte har ett självklart samband till bolagets verksamhet och som man inte tror kommer upprepas alternativt överstiga en väsentlig summa
  • Bokslutspositioner
  • Årets resultat
  • Skatt

  Det som gäller för resultaträkningen i delårsrapporten är att den ska redovisas som ett sammandrag innehållandes åtminstone de delsummeringar och rubriker bolaget redovisat i den förra årsredovisningen. 

  Noter i delårsrapporten

  Noter är det som även kallas för tilläggsupplysningar. De kan man använda för att förtydliga den övriga informationen man ger exempelvis i resultaträkningen eller balansräkningen. I delårsrapporten ska noterna ge information om det har inträffat förändringar av stor väsentlighet under rapportperioden.

  Delårsinformation i delårsrapporten

  I delårsrapporten ska ett företag teckna ner så kallad delårsinformation. Med det menar man information om specifika händelser som har en betydelse för att man ska kunna förstå hur företaget har utvecklats och vilken ställning bolaget har. I rapporten ska man också inkludera information om osäkerhetsfaktorer och risker som företaget kan stå inför framöver. 

  I delårsrapporten ska ett bolag också ha med jämförande uppgifter som gäller samma rapportperiod det föregående räkenskapsåret. 

  Underskrifter på delårsrapporten

  Det är bara börsnoterade bolag som måste skriva under på en delårsrapport. De som ska skriva under är styrelsen och VD:n. Andra företag måste inte skriva under rapporten innan den skickas in. 

  Mer om delårsrapporter

  Det vi har gått igenom här ovanför är det allra viktigaste ett företag måste känna till vad gäller delårsrapporter. Om det är ett försäkringsföretag som ska göra en delårsrapport finns mer information i föreskrifterna Finansinspektionen har. Banker, värdepappersbolag och kreditmarknadsföretag hittar mer information här.

  Alla bolag kan hitta nyttig information om delårsrapporter hos Skatteverket.

  Vi hjälper dig at hitta rätt bokföring

  Få offerter från 3 skickliga leverantörer. Tjänsten är helt gratis och inte bindande.

  Anlita en redovisningskonsult som kan hjälpa med delårsrapporten

  För ett företag som inte har några rutiner med att ta fram en delårsrapport, eller om företaget ska göra det för första gången, så uppstår ofta många frågetecken. Det går utmärkt att anlita en redovisningskonsult som kan hjälpa till med delårsrapporterna. Den redovisningskonsult som bistår med sina tjänster kan också vara behjälplig när det senare är dags att upprätta bokslutet. 

  På vår hemsida kan du skicka in en förfrågan så matchar vi den med passande redovisningskonsulter. Du får flera offerter, som naturligtvis är gratis att ta emot och inte förbinder dig till någonting. Redovisningskonsulten kan också hjälpa till med andra saker som rör företagets redovisning, allt från lönehantering till löpande bokföring. Vi hjälper dig få en smidigare vardag som företagare!

  Ofta ställda frågor om delårsrapport

  Meldingsboble
  Vilka företag måste upprätta delårsrapporter?

  Företag som är noterade på en reglerad marknad, såsom börsnoterade aktiebolag, måste upprätta delårsrapporter enligt lag. Andra företag kan också välja att upprätta delårsrapporter frivilligt för att ge insyn i sin ekonomiska utveckling.

  Meldingsboble
  När ska delårsrapporter offentliggöras?

  För börsnoterade företag ska delårsrapporter offentliggöras inom två månader från rapportperiodens slut. Det innebär att en delårsrapport för första kvartalet ska offentliggöras senast den sista dagen i maj, för andra kvartalet senast den sista dagen i augusti och för tredje kvartalet senast den sista dagen i november.

  Meldingsboble
  Vilken information ska ingå i en delårsrapport?

  En delårsrapport bör innehålla en resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och en förvaltningsberättelse. Dessutom kan det finnas upplysningar om händelser och transaktioner som är viktiga för att förstå företagets ekonomiska ställning och utveckling under rapportperioden.

  Meldingsboble
  Vilka regler och rekommendationer gäller vid upprättande av delårsrapporter?

  Delårsrapporter ska upprättas i enlighet med Årsredovisningslagen och god redovisningssed. Dessutom kan börsnoterade företag behöva följa tillämpliga regler och rekommendationer från Nasdaq OMX Stockholm, Finansinspektionen och Svensk kod för bolagsstyrning.